Statut fundacji ENERGIA ŻYCIA

Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Fundacja ENERGIA ŻYCIA, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona oświadczeniem złożonym przez Fundatorów, którymi są: Małgorzata Lidia Wyszyńska i Michał Jan Narkiewicz-Jodko w Akcie Notarialnym Repertorium  A  numer  32272/2022  sporządzonym przez Pawła Cupriaka z kancelarii Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy, Notariusze Spółka Partnerska, przy ul. Grzybowskiej 2  lok. 26B, w Warszawie, w dniu 18.07.2022 r
 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego Statutu.
 3. Fundacja może używać pieczęci oraz wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego i innych oznaczeń.
 4. Fundacja może przyznawać honorowe tytuły „Zasłużony dla Fundacji Energia Życia” osobom zasłużonym dla Fundacji lub dla realizacji jej celów.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Wilcza Góra, kod: 05-506.
 3. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W zakresie dozwolonym przepisami prawa Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w ocenie Zarządu Fundacji jest to wskazane dla prawidłowej realizacji jej celów.
 5. Fundacja może otwierać i prowadzić oddziały w kraju i za granicą.
 6. Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 3

 1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie:
  1. ochrony i promocji zdrowia;
  2. promocji zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu;
  3. upowszechniania kultury i sztuki;
  4. wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
  5. inspirowania postaw obywatelskich i społecznych;
  6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  7. działalności na rzecz dzieci i młodzieży;
  8. podnoszenia poziomu aktywności zawodowej;
  9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  10. działalności na rzecz praw kobiet;
  11. upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz praw kobiet;
  12. wsparcia osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie;
  13. przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym oraz realizacji przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii;
  14. pomocy społecznej;
  15. upowszechniania świadomości związanej z ekologią i ochroną środowiska;
  16. wsparcia technicznego, szkoleniowego, informacyjnego i finansowego organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie ww. celów Fundacji.
 2. Fundacja może realizować wszystkie wymienione w paragrafie 3 ustęp 1 cele poprzez:
  1. monitorowanie stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych ludności;
  2. organizowanie i finansowanie badań diagnostyczno – rehabilitacyjnych;
  3. objęcie badaniami skryningowymi i czynnym poradnictwem grup wysokiego ryzyka zachorowania na wybrane choroby o znaczeniu społecznym;
  4. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do rozwiązywania w formie organizacyjnej lub dofinansowywania bezpośrednich szkoleń, sympozjów, zebrań z udziałem przedstawicieli nauki, oświaty i kultury poświęconych tematyce zdrowia;
  5. inicjowanie, wspieranie, promowanie i realizację działań służących promocji i ochronie zdrowia, aktywności fizycznej, promocji kultury oraz wspieraniu edukacji;
  6. organizowanie kampanii edukacyjnych/społecznych, szkoleń, konferencji, targów, paneli dyskusyjnych i innych spotkań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz aktywności fizycznej, promocji kultury i wspierania edukacji;
  7. współpracę z uczelniami wyższymi, towarzystwami naukowymi, wszelkimi placówkami edukacyjnymi, instytucjami rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi, biznesowymi i innymi podmiotami oraz mediami w celu wspierania projektów dotyczących rozwoju i popularyzacji celów Fundacji;
  8. organizowanie i finansowanie imprez mających za zadanie promowanie zdrowego stylu życia, promowanie kultury oraz wspieranie edukacji;
  9. prezentacje, wystąpienia publiczne, happeningi, konferencje prasowe, szkolenia i seminaria naukowe na temat zdrowego trybu życia, kultury i edukacji;
  10. tworzenie warunków do wczesnego wykrywania schorzeń i innych problemów geriatrycznych prowadzących do niedołęstwa starczego oraz do prowadzenia promocji zdrowia i rehabilitacji geriatrycznej;
  11. zmniejszanie i zmiany struktury spożycia substancji uzależniających oraz zmniejszanie szkód zdrowotnych spowodowanych nimi;
  12. promocję zdrowia, to jest zwiększanie aktywności fizycznej, organizowanie i finansowanie imprez sportowych;
  13. współudział w finansowaniu leczenia farmakologicznego i zaopatrzenia medycznego osób w trudnej sytuacji finansowej;
  14. udostępnianie konta bankowego osobom organizującym zbiórki pieniężne na udokumentowane leczenie, badania diagnostyczne i rehabilitację;
  15. organizowanie imprez i zbiórek środków finansowych na realizację celów statutowych;
  16. świadczenie usług reklamy;
  17. wspieranie finansowe placówek opieki zdrowotnej oraz indywidualnych pacjentów;
  18. promowanie akcji zbierania środków finansowych na rzecz osób podlegających leczeniu, bądź rehabilitacji;
  19. skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych i społecznych w kraju i poza jego granicami;
  20. współpracę z instytucjami państwowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, a także jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, działającymi w kraju i poza jego granicami, realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji.
 3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Organy Fundacji

§ 4

 1. Organami Fundacji są:
  1. Zarząd Fundacji;
  2. Rada Fundacji.
 2. W skład organów Fundacji mogą wchodzić osoby fizyczne, które:
  1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo, w tym przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej.
 3. Mandat członka organu Fundacji wygasa w przypadku i z chwilą:
  1. śmierci;
  2. złożenia rezygnacji;
  3. odwołania;
  4. zaprzestania spełniania wymogów określonych ust. 2.
 4. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, o ile Statut nie przewiduje surowszego wymogu, przy czym przez zwykłą większość rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż głosów „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie wlicza się do głosowania.
 5. Głosowania podczas posiedzeń organów Fundacji są jawne z zastrzeżeniem głosowań dotyczących wyboru lub odwołania członków organów Fundacji i innych spraw osobowych.
 6. Z posiedzeń organów Fundacji sporządza się pisemny protokół, który podpisują wszystkie osoby obecne na posiedzeniu.
 7. Do protokołu, o którym mowa w ust. 6, dołącza się listę obecności z podpisami osób obecnych na posiedzeniu oraz wskazuje się osoby uczestniczące w posiedzeniu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przepisy ustawy z dnia 07.04.1989 r. o stowarzyszeniach stosuje się odpowiednio do zasad korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu władz Fundacji.

Prawa i obowiązki Zarządu Fundacji

§ 5

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, kieruje działalnością Fundacji, prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
 2. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
  1. bieżące zarządzanie majątkiem Fundacji;
  2. powoływanie i odwoływanie osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne;
  3. ustalanie liczby zatrudnionych pracowników oraz zasad i wysokości ich wynagradzania.
 3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Fundacji, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Rady Fundacji, należą do kompetencji Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani za pełnienie ich funkcji na podstawie uchwały Rady Fundacji, ze środków wypracowanych przez Fundację.
 5. Uchwała Rady Fundacji ws wynagrodzenia członków Zarządu jest podstawą do zawarcia umowy o wynagrodzeniu z każdym z członków Zarządu.

§ 6

 1. Zarząd liczy od 1 do 3 członków.

 2. Członka Zarządu powołuje Rada Fundacji na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.

§ 7

 1. Członkowie Zarządu zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnieniu bądź niespełnieniu kryteriów, o których mowa w § 5 ust. 2.

 2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany z ważnych powodów przez Radę Fundacji. Uchwała Rady Fundacji w przedmiocie odwołania członka Zarządu wymaga uzasadnienia.

 3. Rezygnację członek Zarządu składa na piśmie Radzie Fundacji pod adresem siedziby Fundacji.

 4. Członkiem Zarządu nie może być członek Rady Fundacji.

 5. Członkowie Zarządu wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 8

 1.  Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji prawo ma każdy z Członków Zarządu.

 2. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu.

§ 9

 1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Fundacji. W przypadku równości głosów na posiedzeniu Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu.

 2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:

  1. nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Fundację składnikami majątku Fundacji;

  2. dokonywanie darowizn;

  3. uchwalanie regulaminów w zakresie działalności Fundacji, w tym Regulaminu Zarządu;

  4. tworzenie i likwidacja oddziałów Fundacji;

  5. przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji;

  6. przyjmowanie strategii rozwoju Fundacji;

  7. zatwierdzanie materiałów kierowanych przez Zarząd do Rady Fundacji;

  8. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji, w sprawie połączenia z inną fundacją i w sprawie zmiany niniejszego Statutu.

 3. Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni.
 4. Niezależnie od spraw, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, uchwały Zarządu wymaga każda sprawa, o której rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Fundacji.
 5. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności, inny upoważniony przez niego członek Zarządu.
 6. Pierwsze posiedzenie Zarządu nowej kadencji zwołuje Rada Fundacji.
 7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 8. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał przez Zarząd określa Regulamin Zarządu.
 9. Zarząd może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu i żaden z członków Zarządu nie zgłosi sprzeciwu do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku posiedzenia.
 10. Zaciąganie zobowiązań finansowych przez Zarząd powyżej kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych) wymaga zgody Rady Fundacji wyrażonej w formie uchwały.

Prawa i obowiązki Rady Fundacji

§ 10

Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 11

 1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 5 członków, powoływanych przez Fundatorów.

 2. Członkiem Rady Fundacji nie może być członek Zarządu Fundacji.

 3. Z zastrzeżeniem ust. 7, członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.

 4. W skład Rady Fundacji mogą wejść osoby spełniające kryteria określone w Statucie, w szczególności w § 5 ust. 2.

 5. Członkowie Rady Fundacji zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu bądź niespełnianiu kryteriów, o których mowa w ust. 4 powyżej.

 6. Członków Rady Fundacji powołują Fundatorzy na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.

 7. W przypadku powstania w okresie wspólnej kadencji wakatu na stanowisku członka Rady Fundacji, pozostali członkowie Rady Fundacji powołują członka Rady Fundacji po zasięgnięciu opinii Fundatorów, w drodze uchwały, w ciągu jednego miesiąca od dnia powstania wakatu. Mandat członka Rady Fundacji powołanego przed upływem kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Fundacji.

 8. W przypadku zmniejszenia liczebności Rady Fundacji poniżej 2 osób Fundatorzy są zobowiązani do uzupełnienia składu Rady Fundacji.

§ 12

Członek Rady Fundacji może być odwołany przez Fundatorów w każdym czasie.

§ 13

 1. Przewodniczącego Rady Fundacji wskazują Fundatorzy.

 2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

 3. Rada Fundacji może w każdym czasie wybrać nowego Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

 4. Oświadczenia kierowane do Rady Fundacji pomiędzy posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady Fundacji, a gdy nie jest to możliwe, Wiceprzewodniczącemu Rady.

§ 14

 1.  Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady Fundacji.

 2. Posiedzenie Rady Fundacji powinno być także zwołane na żądanie każdego z członków Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu.

 3. Rada Fundacji odbywa posiedzenia co najmniej raz na 6 miesięcy.

 4. Pierwsze posiedzenie Rady Fundacji nowej kadencji zwołuje Fundator.

§ 15

 1. Do zwołania posiedzenia Rady Fundacji wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Fundacji, na co najmniej 5 dni przed posiedzeniem Rady Fundacji. Zaproszenie przekazuje się w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 2. Z ważnych powodów, w tym na uzasadniony wniosek Zarządu, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji mogą skrócić ten termin do 2 dni, określając odpowiedni
  sposób przekazania zaproszenia.

 3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Fundacji określa termin posiedzenia, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad.

 4. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Fundacji i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zaproponowanych zmian.

 5. Rada Fundacji może odbywać posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji są obecni na posiedzeniu i żaden z członków Rady Fundacji nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia oraz proponowanego porządku obrad.

§ 16

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni.

 2. Rada Fundacji podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów na posiedzeniu Rady Fundacji decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

 3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Fundacji oraz w sprawach osobowych.

 4. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wraz z uzasadnieniem wszystkim członkom Rady Fundacji.

 5. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 4, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Fundacji wraz z podaniem wyniku głosowania.

 6. W trybie określonym w ust. 4 nie można podejmować uchwał w sprawach wyboru lub odwołania Wiceprzewodniczącego ani powołania i odwołania członka Zarządu.

§ 17

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należą:

  1. przyjęcie Regulaminów pracy Rady Fundacji

  2. zatwierdzenie Regulaminu pracy Zarządu Fundacji;

  3. podejmowanie decyzji ws liczebności Zarządu Fundacji;

  4. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji za ubiegły rok obrotowy;

  5. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji, o ile Rada Fundacji podejmie decyzję o jego wyborze;

  6. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji;

  7. zatwierdzanie strategii rozwoju Fundacji;

  8. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;

  9. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

  10. zatwierdzanie wniosków w sprawie przyznania darowizn w kwocie przekraczającej 50 tys. zł;

  11. zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie tworzenia i likwidacji oddziałów Fundacji;

  12. zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie likwidacji Fundacji;

  13. zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją;

  14. zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie zmiany niniejszego Statutu;

  15. inspirowanie oraz wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją.

§ 18

 1. Udział w posiedzeniu Rady Fundacji jest obowiązkiem członka Rady Fundacji. Członek Rady Fundacji podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji.

 2. Członkom Rady Fundacji przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.

 3. Wynagrodzenie członków Rady Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków Fundacji.

§ 19

Umowy z członkami Zarządu może zawierać w imieniu Fundacji, z ramienia Rady Fundacji upoważniony przez nią członek Rady Fundacji, na podstawie uchwały Rady Fundacji.

Majątek i gospodarka Fundacji

§ 20

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 21

Rachunkowość Fundacji prowadzona jest zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 22

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) oraz mienie nabyte w toku działalności Fundacji, pochodzące w szczególności z:
  1. darowizn krajowych i zagranicznych od osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  2. spadków, zapisów, dotacji i subwencji;
  3. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
  4. zbiórek publicznych;
  5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
 3. Na działalność statutową Fundator przeznacza kwotę 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).
 4. Majątkiem Fundacji są wszystkie rzeczy ruchome i nieruchome oraz prawa majątkowe nabyte w drodze darowizny, spadku, zapisu czy każdej innej czynności prawnej.

Likwidacja Fundacji i połączenie z inną fundacją

§ 23

 1. Fundacja zostanie postawiona w stan likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku.
 2. Uchwała Zarządu o likwidacji powinna być podjęta jednomyślnie oraz powinna wskazać podmiot lub podmioty o celach zbieżnych z celem Fundacji, na rzecz którego (których) ma zostać przekazane mienie pozostałe po likwidacji Fundacji, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 3. W uchwale o likwidacji Zarząd może również wskazać, czy określone składniki majątku Fundacji mają zostać spieniężone, czy też przekazane w naturze lub przedstawić likwidatorom szczegółowe wytyczne w tym zakresie.
 4. O ile Zarząd nie wyznaczy innego likwidatora, funkcję likwidatorów Fundacji sprawują wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania oraz w zależności od treści uchwały Zarządu o likwidacji, upłynnić majątek Fundacji lub przekazać go w całości podmiotowi wskazanemu w uchwale Zarządu lub orzeczeniu sądu.
 6. Zarząd za zgodą Fundatora może postanowić o połączeniu Fundacji z inną fundacją, której cele są zbieżne i niesprzeczne z celami Fundacji, określając jednocześnie sposób połączenia.
 7. Uchwała Zarządu o połączeniu powinna być podjęta jednomyślnie, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Zmiana Statutu Fundacji

§ 24

 1. Uchwała Zarządu w przedmiocie zmiany Statutu powinna być podjęta jednomyślnie oraz wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 2. 2. Statut może być zmieniony przez Fundatora.

Postanowienia końcowe

§ 25

 1. Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o zmianie Statutu Fundacji, Zarząd niezwłocznie sporządza tekst jednolity Statutu uwzględniający uchwalone zmiany i składa go właściwym organom.